Presentation av Viviana Lundberg

Nominerad till vice ordförande

Beskriv din yrkesbakgrund

Arbetat som undersköterska i många år på Neonatal, Medicinsk akutvård och Kortvården. Tog sjuksköterskeexamen 2018. Arbetat som sjuksköterska ca 1 år på Neonatal i Helsingborg.

Beskriv din fackliga bakgrund

Ordförande i Elevkåren under gymnasiet. Under sjuksköterskeutbildningen ordförande i Vårdförbundet Student 2016 - 2018. Var sammankallande i Nationella studentfackliga nätverket Sveriges Hälso- och Sjukvårdsstudenter 2017-2019.
Ordförande i ENSA - Europeiska Sjuksköterskestudentorganisationen from 2019. Förtroendevald sedan nov 2018 på Neonatal I Helsingborg.

Vad är det som gjort att du har tackat ja till nomineringen till vice ordförande?

2018 intresserad av att bli aktiv i Vårdförbundet, men valde att avvakta och skaffa sig arbetslivserfarenhet först. Upplever att det finns behov av yngre styrelserepresentanter, vilket jag anser att jag är en representant för. Styrelsearbetet behöver förnyas, bli mer tydligt och ha framtidsfokus.

Jag har skaffat mig unik kunskap som deltagare/ledare i Studentorganisationens och ENSA:s arbete, bland annat vid möten med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och arbetsgivarrepresentanter.

Vilken erfarenhet har du av ledarskapsuppdrag?

Se ovan samt är projektledare för det kliniska basåret för samtliga nyexaminerade sjuksköterskor på sin arbetsplats.

Vad vill du uppnå med uppdraget som vice ordförande?

Fördel att vara ung och kunna ge en bild av dagens situation. Arbeta långsiktigt skapa hållbarhet med framtidsfokus. Vill knyta an till en helt ny målgrupp den yngre generationen.

Synlighet och kommunikation är viktiga delar. Fler yngre i styrelser och fackligt arbete. Vem tar över om 10-20 år? Fler medlemmar, förbättrad kommunikation, synlighet och delaktighet samt ett tydligt ledarskap.

Vilka är de tre viktigaste fackliga frågorna
för dig?

  • Fler medlemmar
  • Starka förtroendevalda
  • Kommunikation, synlighet och delaktighet behöver förbättras.

Hur vill du jobba med dessa frågor?

Struktur internt, lokal strategi som är tydlig och kan brytas ner med uppgifter beskrivna för olika roller. Vårdförbundet behöver se sig som experter där vi förtroendevalda företräder våra medlemmar på olika arenor. Allt är inte en förhandlingsfråga det behövs andra former för samarbete med arbetsgivaren.

Vårdförbundet bör delta i forum för kommande kompetensförsörjningsplaner. Det behövs en ny mediakultur i Vårdförbundet avseende digitaliseringsfrågor; lokala sociala medier, var kan vårdförbundet nå ut, hur kan vårdförbundet nå ut?

Vilka egenskaper har du som kan vara till nytta för Vårdförbundet Skåne?

Självförtroende - anser det självklart att inte be om lov att få vara med och förändra. Vårdförbundet ska vara med vid bordet, min generation är mer rebellisk och respekterar inte hierarkier. Vårdförbundet är inte starkare än vår svagaste spelare. Få alla medlemmarna med oss. Var är det Vårdförbundet brister? Förändra, skapa struktur som fungerar för alla. Lagarbete behövs.

Hur skapar du bäst förutsättningar för bra samarbete i en grupp?

Tydliggöra förväntningar och utmaningar, gemensam värdegrund, tydlig och öppen kommunikation, skapa tydliga målbilder, vara lagkapten men är inte ensam, den som gör målen.

Vilka förutsättningar behöver finnas i gruppen för ett bra samarbete?

Inte för homogen grupp att jobba med, behövs en mix av personer med olika kompetenser, erfarenheter och åsikter.

Vilka är dina styrkor som ledare?

Både den som går först i ledet, men även den som går längst bak och får med de som haltar lite. Kunskapshungrig, engagerad och ödmjuk. Ställa frågor till den som inte verkar bekväm, visa sårbarhet, viktigt med humor och högt i tak och kunna slappna av skoja.

Vad har du för förväntningar på ditt eventuella uppdrag som vice ordförande?

Höga förväntningar på att kunna vara med och förändra och påverka. Skaffa mig insikt och erfarenheter av arbetet. Roligt och utmanande! Vice ordförande förväntas vara mer synlig utåt.

Är det något du vill tillägga eller fråga om?

Sluta prata profession som enkel fråga tala om att Vårdförbundet är ett fackförbund, vi som är medlemmar!! Inkludera - prata villkor generellt tydlighet synlighet kommunikation ge alla en röst.
Lokalt samarbete viktigt.