Presentation Kenneth Josefsson

Nominerad till styrelseledamot.

Beskriv din yrkesbakgrund

Arbetat med människor hela yrkeslivet. Sjuksköterskeexamen 2003, specialistsjuksköterskeexamen i psykiatri och äldre. Arbetserfarenhet; Landsting, kommun somatisk psykiatri. Psykiatri, geriatrik, somatisk inom kommun och kommunal omsorg.

Beskriv din fackliga bakgrund

Förtroendevald 2012. Huvudskyddsombud i Trelleborg. Invald i avdelning Skånes styrelse 2014. Kongressombud från 2017.  Ledamot i lokala valberedningen Skåne 2017-2019.

Vad är det som gjort att du har tackat ja till nomineringen till styrelseledamot?

Ju fler vi är ju mer kan vi påverka. Mina profilfrågor är medlemsutveckling, arbetsvillkor lön arbetsmiljö. Här finns mycket arbete innan vi sjuksköterskor är korrekt värderade.

Mitt Vårdförbund erbjuder samma möjligheter och rättigheter för alla medlemmar oberoende om vi arbetar kommunalt, privat eller i landsting, här ser jag stora utmaningar. Till sist anser jag att Vårdförbundet måste bli ännu starkare och tydligare i professionsutvecklingen, det är ju vi i Vårdförbundet som kan vården och dessa frågor,

Vad vill du uppnå med uppdraget som styrelseledamot?

Det framgår till viss del av föregående fråga men förutom detta etablera relationer samt planera verksamheten med sådan samsyn att Vårdförbundets förtroendevalda och medlemmar känner att Vårdförbundet arbetar för dem med deras frågor och att de aldrig är ensamma utan har hela Vårdförbundets organisation till sitt förfogande.

Vilka är de tre viktigaste fackliga frågorna för dig?

- Medlemsutveckling. Fler medlemmar, bekräfta medlemmar.

- Arbetsvillkor (arbetsmiljö, lön)

- Professionsfrågor

Hur vill du jobba med dessa frågor?

Jag vill arbeta med en ökad kommunikation och fysisk närvaro. Ju mindre operativt avdelning Skånes styrelse är desto bättre kan denna arbeta med planering, ledning och styrning, coachning.

Jag anser även att avdelning Skånes styrelse ska arbeta aktivt och kraftfullt med de akuta frågor som dyker upp på arbetsplatser så att medlemmarna känner att de ej är ensamma utan att tillsammans är vi starka. Ett exempel är frågan som dykt upp nu i år, särskilt yrkesskickliga – hur ska detta definieras, finns risk att medlem ställs mot medlem.

Jag vill verka för att Vårdförbundets olika team skall kunna verka både kommunalt och privat som i landsting.

Öka stödet till lokala förtroendevalda, det är ju de som är Vårdförbundets frontlinje och ansikte utåt. Detta genererar förhoppningsvis ett starkare Vårdförbund med ett ökat engagemang. 

Utarbeta strategi/”startkit” till förtroendevalda. Mentorer till förtroendevalda. Tillsammans är vi Vårdförbundet.

Till sist frågorna kring arbetsvillkor (lön, arbetsmiljö) kommer alltid att vara aktuella.

Vilka egenskaper har du som kan vara till nytta för Vårdförbundet Skåne?

Driftig, energisk, lugn, pålitlig, lösningsfokuserad och resultatorienterad.

Vad har du för förväntningar på ditt eventuella uppdrag som styrelseledamot?

Fortsätta arbeta med mina profilfrågor samt efter riktlinjerna från kongressbesluten. Jag kan även tillföra lugn + kunskap + stabilitet. Kunskap om medlemsutveckling och arbetsvillkor (lön arbetsmiljö).

Jag upplever att det finns en struktur i avdelning Skånes styrelse som gör det lockande att bli en del av denna.