Arbetstid

Hälsosamma arbetstider, med möjlighet till vila och återhämtning mellan arbetspassen, är en nödvändig förutsättning för att du ska kunna göra ett bra jobb och arbeta patientsäkert. Det är också en förutsättning för att du med din professionskunskap ska kunna bidra till vårdens utveckling.

Skiftarbete, nattarbete, långa arbetspass och att vara ständigt nåbar kan påverka hälsan negativt, det är forskarna eniga om. Därför är det viktigt att din arbetsgivare organiserar arbetet så att arbetstiden förläggs på ett sätt så att du får tid för återhämtning. Det är självklart viktigt oavsett vilken sektor du jobbar i; privat, landsting, kommun eller statligt.

Centralt avtal bra grund

Vårdförbundet ser att tid för vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden. Då finns förutsättningar för att hitta balans mellan arbete och fritid. Ett första steg för att möjliggöra detta är det centrala avtal som vi slöt 2016 med vårdens största arbetsgivarorganisation, Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Avtalet innebär bland annat en arbetstidsförkortning för dig som arbetar inom landsting och regioner och jobbar roterande dag-kväll-natt eller enbart natt. Det gäller även dig som arbetar inom en kommun och jobbar roterande dag-kväll-natt. Läs mer om det centrala avtalet vi slöt 2016 med SKL.

Lokala avtal anpassas efter era förutsättningar

Eftersom förutsättningar och behov kan skilja sig mycket åt mellan olika typer av verksamheter, så kan lokala avtal komplettera det centrala avtalet och anpassas efter vad som fungerar bäst på just din arbetsplats. Om du vill veta mer om det avtal som gäller för just dig kan du kontakta din förtroendevalda på arbetsplatsen eller vår medlemsservice Vårdförbundet Direkt

Arbetstiden planeras gemensamt

Arbetstiden ska planeras i samarbete mellan chefer och medarbetare för att skapa rätt balans mellan arbete och fritid.

Det ska finnas utrymme för variation, rast, paus, reflektion och egen yrkesmässig utveckling – det är viktiga friskfaktorer för att skapa lust, glädje och tillfredsställelse.

Arbetspassens längd måste anpassas efter arbetsbelastning och de krav som ställs på dig. Det är särskilt påtagligt då snabba bedömningar och beslut krävs. Långa arbetspass påverkar hälsan negativt och risken att göra fel ökar. Vi vill att du ska vara garanterad en dygnsvila på minst 11 timmar mellan arbetspassen. All tid som du står till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen ska ingå i den ordinarie arbetstiden.

Tänk på att du själv är med och tar ansvar för hälsosamma arbetstider genom att inte acceptera dubbelpass, indragen semester eller återhämtningstid. Behöver du stöd och råd i kontakten med arbetsgivaren finns Vårdförbundet där för dig – kontakta dina förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt.

Beredskapstjänstgöring ska användas restriktivt

Om beredskapstjänstgöring används ska den regleras och tidskompenseras, då den stör balansen mellan arbetet och din fritid. Schemaläggning av beredskapstjänstgöring ska inte inskränka din rätt till vecko- och dygnsvila.

Rätt till heltid och hållbart yrkesliv

Du ska ha rätt till en heltidsanställning och ett hållbart yrkesliv. Rätten till heltidsanställning är en viktig förutsättning för ett jämställt arbetsliv. Du ska ha möjlighet till egen försörjning och full pension och inte behöva kompensera en dålig arbetsmiljö med att arbeta deltid för att klara att upprätthålla en god hälsa. När vi når en hälsosam vårdmiljö med hälsosamma arbetstider så ska det vara möjligt att arbeta heltid under ett helt yrkesliv.

Fortsatt arbete mot hälsosamma arbetstider

Vårdförbundet jobbar ständigt för att förbättra villkoren för arbete under dygnets alla timmar – både direkt i verksamheterna och genom avtal på olika nivåer och med olika arbetsgivare.

I avtalet med SKL finns även en överenskommelse om att vi tillsammans ska föra samtal om frågor som rör verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning och en hälsosam arbetsmiljö. En av dessa frågor är arbetstidsförläggningens koppling till det systematiska arbets­miljöarbetet. 

Målet är att det gemensamma arbetet ska leda fram till en komplettering till det centrala avtalet, där vi beskriver vår syn på hälsosamma arbetstider.