Kollektivavtal för kommun och region

För dig som är anställd inom kommun eller region gäller det här. Snårigt och svårt att förstå? Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har frågor som du inte får svar på här, eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats!

Nuvarande huvudavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona (tidgare Pacta), Huvudöverenskommelse 16 (HÖK 16), gäller från 2016-12-01 till och med 2019-03-31.

Avtalet har ingen fastställd garanterad lönenivå utan bygger på en fortsatt utveckling av den lokala lönebildningen och en tydligare koppling mellan kunskap, resultat och lön.

Huvudöverenskommelse - HÖK 16

HÖK 16 (Huvudöverenskommelse, i lydelse fr.o.m. 2017-04-01)  handlar bland annat om allmänna anställningsvillkor, din lön och löneprocessen på din arbetsplats. I bilaga 3 i HÖK 16 finns de nya bestämmelserna om natt- och rotationsarbete. I bilaga 5a finns den nya avsiktsförklaringen "Centrala parters syn på förutsättningar för en välfungerande arbetstidsförläggning".

Allmänna bestämmelser

I Allmänna bestämmelser, AB, finns dina villkor som är kopplade till din anställning. Bland annat semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön och uppsägning.

Allmänna bestämmelser 17, giltigt från och med 2017-04-01

Tidigare avtal

I nuvarande avtal hänvisar §29 Föräldraledighet anmärkningen till dessa tidigare avtal.

Allmänna bestämmelser 16 i lydelse från och med 2016-05-01

Övriga bestämmelser

Allmänna bestämmelser - Bilaga D
Anställning i personalpool

Allmänna bestämmelser - Bilaga L
Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet

Allmänna bestämmelser - Bilaga U
Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Bilersättningsavtal - BIA

Ersättning vid användning av bil i tjänsten Avtal om traktamente och resetillägg – TRAKT T

Ersättning vid tjänsteresa

Avtal som rör verksamhetsutveckling, förnyelse, arbetsmiljö och samverkan
Kommentar Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Avtalet om samverkan och arbetsmiljö gäller mellan centrala parter från och med den 1 november 2017 och tidigare samverkansavtal FAS 05 upphör samtidigt att gälla. Lokala samverkansavtal som träffats med FAS 05 som grund fortsätter att gälla till dess de sägs upp eller omförhandlas. Nya lokala samverkansavtal träffas med Avtal om samverkan och arbetsmiljö som grund.

Centrala parter är överens om att tillsammans och var för sig aktivt verka för att avtalet och dess intentioner får genomslag på lokal nivå.

Den partsgemensamma kommentaren är inte en del av avtalet och kan därför komma att ändras utan att avtalet revideras.

Kollektivavtal om fackliga förtroendemän - AFF/LAFF 76
Bestämmelser för förtroendemän med facklig tid

Kommunalt avtal om förhandlingsordning - KAF 00
Innehåller bland annat förhandlingsordning vid centrala förhandlingar om löne- och anställningsvillkor enligt Huvudöverenskommelserna.

Kommunalt huvudavtal - KHA 94
Avtal som reglerar spelreglerna inom offentlig sektor kring förhandlingar och vilka som är parter och hur förhandlingar ska gå till.

Sommartid
Förhandlingar rörande vissa frågor i samband med sommartid.

Särskilt huvudavtal för den offentliga sektorn - SHA
Regler om att kunna hänskjuta frågor till särskild nämnd kring huruvida ett avtal skulle kränka den politiska demokratin. Gäller hela den offentliga sektorn.